អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជីវចល៖ ហ៊ីរ៉ូម៉ាតស៊ូកានៅភាពជោគជ័យរបស់ភាពយន្តបិសាចនៅជប៉ុន