អ្នកគាំទ្រសត្វនៅអាមេរិកឡាទីននិងអេស្បាញចែករំលែកគំនិតរបស់ពួកគេលើភាពចម្រូងចម្រាសអ៊ុគីគិនចាន់