អ្នកគាំទ្រខឹងដាក់រូបត្លុកម៉ាហ្គេននៅលើភ្លើងបន្ទាប់ពីតាទ្រីគូបាហាក់ដូចជារិះគន់តួអង្គជូស៊ូស៊ូកៃសេន។