តារាសម្តែងសំឡេងអានីអាមេរិចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយល់ពីមូលហេតុដែល PIRACY ចាំបាច់