សម្រង់អាយរីណាណាហ្គាសដ៏មានឥទ្ធិពល ៩ យ៉ាងដែលត្រូវបានបំផុសដោយ