តួអង្គគំនូរជីវចលទាំង ៩ ដែលស្រដៀងនឹង Edward Elric (FMA)