៦៧ នៃការបង្ហាញអំពីសត្វល្អបំផុតគ្រប់ពេល (មិនមានលំដាប់ថ្នាក់)