៥ ស្ងប់ស្ងាត់របស់សត្វដែលអ្នកត្រូវមើលដែលនឹងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ព្រលឹងអ្នក