សម្រង់ពាក្យ Shido Ituka ចំនួន ៤ ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់