២៨+ នៃសម្រង់សម្តីខ្ពស់បំផុតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់វិទ្យាល័យអេកជីសម្រាប់អ្នកគាំទ្រអេកជី