22 កូរ៉ូរ៉ូភ្ជាប់ពាក្យដកអំពីការឈឺចាប់និងភាពសោកសៅដែលនឹងជម្រុញអ្នក