២ តាតាស៊ុមីដកស្រង់ពីអាគីមហ្គាសម្លាប់ដែលកំពុងបំផុសគំនិត