២ សម្រង់ហ្គោរីរីហ្គីបដែលពោរពេញទៅដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងប្រាជ្ញា