17 ទ្រីហ្គិនអានុមអានីដែលមានអានុភាពពោរពេញទៅដោយការឈឺចាប់និងការលើកទឹកចិត្ត