ក្នុងចំណោមតួអង្គសត្វដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំ